BUAK

Informacje dla firm

 Przedsiebiorstwa z siedziba poza granicami Austrii, które deleguja lub wypozyczaja pracowników do pracy na terenie Austrii lub zatrudniaja pracowników, którzy na stale pracuja w Austrii, podlegaja od 01.09.2005 regulacjom postepowania urlopowego zgodnie z ustawa o prawie urlopowym pracowników budowlanych (BUAG).


Za kazdego oddelegowanego lub wypozyczonego pracownika wykonujacego prace budowlane w mysl ustawy o BUAG pracodawca winien przez caly okres jego pracy w Austrii odprowadzac skladke urlopowa do Kasy Urlopowej Pracowników Budowlanych (BUAK)


Na podstawie dokonanego przez Panstwa zgloszenia delegacji do BUAK (równiez zgloszenia zgodnie z ustawa AVRAG (Arbeitsvertrags-Anpassungsgesetz) czy AÜG (Arbeitskrafteuberlassungsgesetz) sa zgodnie z § 33g ust. 2 BUAG tozsame ze zgloszeniami BUAK) lub w wyniku uzyskania przez BUAK informacji o delegacji pracowników podlegajacych przepisom ustwy (patrz § 22 ust. 5 BUAG) kasa nalicza pracodawcy miesiecznie skladki urlopowe za delegowanych pracowników.

W jaki sposób naliczona zostaje skladka urlopowa?

Wysokosc dziennej skladki urlopowej, jaka pracodawca winien odprowadzic za przepracowany dzien roboczy, zostaje naliczana wedlug nastepujacego wzoru przy uwzglednieniu obowiazujacej w Austrii minimalnej stawki godzinowej (ustalonej w ramach branzowej umowy zbiorowej (Kollektivvertrag) za konkretna czynnosc budowlana): 

((stawka + 20 %) x faktor) / 5

Przyporzadkowanie stawki godzinowej zgodnie z odpowiednia umowa branzowa odbywa sie przede wszystkim na podstawie rodzaju pracy wykonywanej przez danego pracownika na terenie Austrii przy równoczesnym uwzgednieniu rodzaju dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez pracodawce.

Wysokosc faktora uzytego do obliczenia skladki uzalezniona jest od normy czasu pracy w zwykle pieciodniowym tygodniu pracy. Zgodnie z rozporzadzeniem w dzienniku ustaw  (BGBI II nr 419/2010 - Bundesgesetzblatt) dotyczacym naliczania skladek, Ministerstwo Pracy, Polityki Spolecznej i Ochrony Konsumenta (BMASGK) ustanowilo nastepujaca, obowiazujaca od 01.01.2011, wysokosc faktora odpowiednio do tygodniowej ilosci godzin pracy:

 

  • przy 40,0 godzinnym tygodniu pracy faktor wynosi > 11,85
  • przy 39,0 godzinnym tygodniu pracy faktor wynosi > 11,55
  • przy 38,5 godzinnym tygodniu pracy faktor wynosi > 11,40

Jakie swiadczenia zostaja sfinansowane przy pomocy skladki urlopowej?

Proacownik od pierwszego dnia delegacji do Austrii uzyskuje roszczenia urlopowe zgodnie z postanowieniami ustawy o BUAG (patrz rozdzial II BUAG). Wysokosc wymiaru urlopu rosnie proporcjonalnie do ilosci tygodni przepracowanych w Austrii (tzw. Anwartschaftswochen). Rzeczywista wyskokosc roszczenia urlopowego uzalezniona jest jednak od okresu pracy, za który pracodawca odprowadzil skladke urlopowa do BUAK.

Wniosek o wyplate swiadczenia urlopowego winien zostac zlozony do BUAK przez pracodawce za pomoca formularza „Urlaubsvereinbarung gemäß § 33f BUAG“. Po rozpatrzeniu wniosku BUAK wyplaca kwote swiadczenia urlopowego netto bezposrednio pracownikowi. Za skonsumowany dzien urlopowy BUAK oplaca pelna skladke ubezpieczenia spolecznego, podatek od wyplaconego swiadczenia, koszty ponoszone przez pracodawce wynikajace z zatrudnienia pracownika oraz skladke urlopowa.

Formularze niezbedne do zlozenia wniosku o wyplate swiadczenia urlopowego jak równiez dalsze informacje odnosnie delegacji pracowników do Austrii przygotowane sa ponizej do pobrania.