BUAK

Informace pro podniky

Zahranicní zamestnavatelé, kterí své zamestnance vysílají/prenechávají k práci za hranicemi v Rakousku nebo využívají k pracovní cinnosti osoby, které mají obvyklé místo výkonu práce v Rakousku, se pri poskytování dovolené temto pracovníkum rídí od 01.09.2005 ustanove¬ními Zákona o dovolené a náhradách pracovníku ve stavebnictví (BUAG). Za každého pracovníka, který vykonává stavební práce ve smyslu BUAG, tudíž vysílající/prenechávající podniky odvádejí príspevky na dovolenou do Fondu dovolené a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK).

Na základe prvního hlášení podaného podnikem (jako první hlášení platí podle § 33g odst. 2 BUAG také hlášení podle Zákona o úprave právních predpisu v oblasti pracovních smluv (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, AVRAG) nebo podle Zákona o prenechávání zamestnancu (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, AÜG) resp. dalších smerodatných informací pro zúctování nároku (viz § 22 odst. 5 BUAG) stanoví BUAK zamestnavateli mesícní príspevky na dovolenou zamestnance.

Jak se postupuje pri výpoctu príspevku na dovolenou?

Denní výše príspevku, který je zamestnavatel povinen uhradit za každý odpracovaný den zamestnance, se vypocítá podle následujícího vzorce, který vychází z výše hodinové mzdy stanovené v kolektivní smlouve pro urcitou stavební cinnost):

((mzda podle KS + 20 %) x koeficient) / 5

Zarazení do kategorií podle rakouského systému mezd upravených kolektivní smlouvou se primárne provádí na základe cinnosti, kterou zamestnanci provádejí v Rakousku, s prihlédnutím k oboru, ve kterém podniká vysílající organizace.

Výše koeficientu se rídí normální týdenní pracovní dobou. Vyhláškou o príspevcích, zverejnenou v rakouské sbírce zákonu (BGBl. II) pod císlem 419/2010, stanovilo Spolkové ministerstvo práce, sociálních vecí a ochrany spotrebitele (BMASGK) od 01.01.2011 tyto koeficienty:

 

  • pri 40,0 hodinách je koeficient > 11,85
  • pri 39,0 hodinách je koeficient > 11,55
  • pri 38,5 hodinách je koeficient > 11,40

Jaká plnení jsou kryta príspevkem na dovolenou?

Od prvního dne vyslání získává zamestnanec zákonný nárok na placenou dovolenou podle ustanovení BUAG (viz oddíl II uvedeného zákona). Výše nároku na dovolenou se rídí poctem týdnu odpracovaných v Rakousku (zapocitatelných týdnu). Skutecný nárok na dovolenou však vzniká pouze v rozsahu, ve kterém zamestnavatel zaplatil príspevky.

Nárok na náhrady za dovolenou muže zamestnavatel uplatnit u BUAK prostrednictvím formuláre „Dohoda o dovolené podle § 33f BUAG“. Fond BUAK posléze vyplatí po proverení požadavku náhradu za dovolenou v cisté výši prímo zamestnanci. Za vycerpané dny dovolené krome toho hradí BUAK sociální pojištení, dan ze mzdy, vedlejší náklady podniku a príplatek za dovolenou.

Formuláre potrebné pro uplatnení nároku na náhrady dovolené a další informace si mužete stáhnout prostrednictvím odkazu uvedeného v dolní cásti stránky.