BUAK

Informácie pre podniky

Zahranicní zamestnávatelia/zamestnávatelky, ktorí svojich zamestnancov/zamestnankyne vyšlú do Rakúska/cezhranicne prenechajú v Rakúsku resp. zamestnajú  zamestnancov/zamestnankyne s bežným miestom práce v Rakúsku, podliehajú v súvislosti s úpravou dovoleniek od 01.09.2005 ustanoveniam zákona o dovolenkách a odstupnom pre pracovníkov v stavebníctve (BUAG). Podnik, ktorý vysiela resp. prenecháva pracovníkov je povinný po dobu trvania vyslania odvádzat odvody za každého/každú zamestnanca/zamestnankynu, ktorí vykonajú stavebné práce v zmysle zákona BUAG do fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK).

Na základe prvého hlásenia (ako prvotné hlásenia sú uznané aj hlásenia v zmysle právnej úpravy v oblasti pracovných zmlúv (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz – AVRAG) resp. zákona o prenájme pracovníkov (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG) v zmysle § 33g ods.2 zákona BUAG) resp. na základe iných informácií relevantných z hladiska zúctovania (pozrite § 22 ods. 5 zákona BUAG) predpíše fond BUAK zamestnávatelovi/zamestnávatelke dovolenkové odvody.

Ako sa vypocíta dovolenkový odvod?


Denný odvod, ktorý je  zamestnávatel/zamestnávatelka povinný odviest za jeden den, sa vypocíta na základe nasledujúceho vzorca pri zohladnení mzdy kolektívnej zmluvy platnej v Rakúsku (pevná hodinová mzda stanovená kolektívnou zmluvou pre urcité stavebné práce):

((KZ mzda + 20 %) x Faktor) / 5

Zaradenie do rakúskeho systému miezd garantovaných kolektívnou zmluvou sa vykonáva primárne na základe pracovných aktivít vykonávaných zamestnancami/zamestnankynami v Rakúsku pri zohladnení odboru v ktorom pôsobí vysielajúci podnik.

Výška faktora závisí od normálne týždennej pracovnej doby. Na základe nariadenia o odvodoch (Spolkový vestníku II c. 419/2010) stanovilo Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebitela (BMASGK) nasledujúce faktory platné od 01.01.2011:

 

  • pri 40,0 hodinách je faktor > 11,85
  • pri 39,0 hodinách je faktor > 11,55
  • pri 38,5 hodinách je faktor > 11,40

Aké výkony sú financované z dovolenkových odvodov?

V prvý den vyslania získava zamestnanec/zamestnankyna povinný nárok na platenú dovolenku v zmysle ustanovení zákona BUAG (pozrite odsek II zákona BUAG). Výška nároku na dovolenku závisí od poctu týždnov odpracovaných v Rakúsku (týždne zapocítavané do nároku na dovolenku). No rozsah skutocného nároku na dovolenku je poskytovaný iba v rozsahu odvodov, ktoré odviedol zamestnávatel/zamestnávatelka.

Nárok na úhradu dovolenky môže zamestnávatel/zamestnávatelka uplatnit voci fondu BUAK pomocou formulára „Dohoda o cerpaní dovolenky v zmysle § 33f zákona BUAG“. Fond BUAK po overení nárokov vyplatí zamestnancovi/zamestnankyni cistú ciastku úhrady dovolenky. Okrem toho fond BUAK odvedie za cerpané dni dovolenky odvody do sociálnej poistovne, dan zo mzdy, vedlajšie náklady pre prevádzku ako aj dovolenkové odvody.
Formuláre potrebné pre uplatnenie nárokov na dovolenku ako aj dalšie informácie sú sprístupnené v sekcii Download.