BUAK

Informacija za podjetja

Od dne 1. 9. 2005 velja za tuje delodajalce/delodajalke ureditev dopusta po Zakonu o dopustu in odpravninah za gradbince (BUAG), ce se napoti/prepusti zaposlenega/zaposleno pri agenciji za zagotavljanje zacasnega dela, oz. zaposli delavce/delavke z obicajnim mestom zaposlitve v Avstriji.Sklada delavcev v gradbeništvu za dopust in odpravnine. Podjetja, ki napotijo oz. prepušcajo zaposlene pri agenciji za zagotavljanje zacasnega dela, morajo zato za trajanje napotitve za vsakega delavca/vsako delavko, ki dela na podrocju gradbeništva v širšem smislu, za katerega velja zakon BUAG, placevati doplacila v blagajno gradbincev za dopust in odpravnine (BUAK).

Sklad BUAK je zato, opirajoc se na prva sporocila, ki jih je posredoval vašemu podjetju (tudi sporocila v skladu z Dopolnilnim aktom zakona o zaposlitvenih pogodbah – AVRAG oz. Zakonom o najemu delovne sile – AÜG veljajo po drugem odstavku 33g. clena BUAG kot prva sporocila) oz. zaradi siceršnjih obracunsko relevantnih informacij (glej peti odst. 22. cl. zakona BUAG), predpisal delavcu/delavki mesecna doplacila za dopuste.
 
Kako se obracunava prispevek za dopust?

Dnevni prispevek, ki ga mora delodajalec/delodajalka odvesti za vsak delovni dan, se izracuna po naslednji formuli, pri cemer se upošteva v Avstriji veljavna kolektivno pogodbena placa (kolektivno pogodbeno dolocena urna postavka za doloceno gradbeno dejavnost):

((kolektivno pogodbena placa + 20 %) x Faktor) / 5

Uvrstitev v avstrijski kolektivno pogodbeni placilni sistem se izvaja v prvi vrsti na osnovi dejavnosti, ki jo delavec/delavka izvaja v Avstriji, pri cemer se upošteva obrt, ki jo izvaja podjetje, ki napoti delovno silo.
Višina faktorja se doloca glede na tedenski normalni delovni cas. Z Uredbo o dodatkih v Zveznem uradnem listu II št. 419/2010 so bili od 1. 1. 2011 dalje v Zveznem ministrstvu za delo, socialne zadeve in zašcito potrošnikov (BMASGK) doloceni naslednji faktorji:

 

  • pri 40,0 urah je faktor > 11,85
  • pri 39,0 urah je faktor > 11,55
  • pri 38,5 urah je faktor > 11,40


Katere storitve se financirajo z doplacilom za dopust?

Od prvega dne napotitve dalje pridobi delavec/delavka prisilno pravico do placanega dopusta po dolocbah zakona BUAG (glej odsek II zakona BUAG). Dolžina dopusta se doloca glede na število zaposlitvenih tednov, ki so bili v Avstriji opravljeni (tedni pricakovalne pravice). Toda dejanska pravica do dopusta nastane samo v obsegu dodatkov, ki jih je placal delodajalec/placala delodajalka.

Pravico do nadomestila place delodajalec/delodajalka lahko uveljavi s pomocjo obrazca “Urlaubsvereinbarung gemäß § 33f BUAG” ("Dogovor o dopustu v skladu s 33f. clenom BUAG") pri skladu BUAK. Ko BUAK izvede kontrolo upravicenosti, izplaca neto znesek nadomestila place neposredno delavcu/delavki. Za izrabljene dneve dopusta BUAK nosi tudi dajatve za socialno zavarovanje, dohodnino, postranske stroške za podjetje ter dodatke za dopust.

Potrebne obrazce za vlogo odobritve zneskov nadomestila place ter dodatne informacije lahko snamete s spleta.