BUAK

Informácie pre zamestnancov/zamestnankyne

Zamestnanci/zamestnankyne majú pocas obdobia vyslania do Rakúska nárok na zaplatenú dovolenku. V rámci doby trvania vyslania/ponechania v Rakúsku zodpovedá výška nároku nárokom zamestnancov/zamestnankýn v porovnatelných profesiách v Rakúsku.

Nárok na dovolenku vzniká v rozsahu právneho nároku, za ktorý podnik odvedie do fondu BUAK stanovené odvody. Úhradu  dovolenky vypláca zamestnancom/zamestnankyniam priamo fond BUAK. To platí pre cerpanie dovolenky pocas obdobia vyslania alebo v rámci obdobia šiestich mesiacov po ukoncení práce v Rakúsku, za predpokladu, že služobný pomer s vysielajúcim podnikom je stále v platnosti.

V zásade platí právo na spocítanie právnych nárokov, to znamená: Ak je zamestnanec v rámci týchto šiestich mesiacov opät v pracovnom pomere v zmysle zákona BUAG, potom sa nároky na úhradu dovolenky voci fondu BUAK scítavajú.

Vyplatenie úhrady dovolenky zrealizuje fond BUAK len za predpokladu, že podnik o to požiadal fond BUAK prostredníctvom formulára "Žiadost o uplatnenie nároku na dovolenku v zmysle § 33f zákona BUAG". Žiadat možno len úhradu dovolenky za obdobie, ktoré zacína najskôr mesiac pred alebo najneskôr mesiac po podaní žiadosti.

Príklad:
Vo februári môžete žiadat o úhradu dovolenky len pre mesiace január, február a marec. V tom case nie je možné žiadat o cerpanie plánovanej dovolenky v apríli.

Ak nebola dovolenka pocas obdobia vyslania resp. v rámci nasledujúcich šiestich mesiacov úplne vycerpaná, potom má zamestnanec/zamestnankyna nárok na preplatenie nevycerpanej dovolenky za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

 

  • Zamestnanec/zamestnankyna nepracoval najmenej šest mesiacov v pracovnom pomere, ktorý podlieha ustanoveniam zákona BUAG.
  • Nárok voci fondu BUAK musí uplatnit zamestnanec/zamestnankyna.
     

Formulár „Žiadost o preplatenie nevycerpanej dovolenky“ ako aj dalšie informácie sú sprístupnené na portáli pre prevzatie.